ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា - Cambodia ។

  • មានសុពលភាពក្នុង ខែមករា 2020
  • អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (រៀល (កម្ពុជា)).

កម្រិតជំនាញ

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
សាកល្បង
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី Jan 01, 2019ដើម្បី Dec 31, 2019.
709.947,00
ពេញសិទ្ធិ
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី Jan 01, 2019ដើម្បី Dec 31, 2019.
730.002,00

ម៉ោង​ធ្វើការ

  • ចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ជាក់: 6.0 ។
  • ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ជាក់: 48 ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅ

ប័ណ្ណសារ

loading...
Loading...