ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា - Cambodia ។

  • មានសុពលភាពក្នុង ខែកញ្ញា 2019
  • អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (រៀល (កម្ពុជា)).

កម្រិតជំនាញ

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
សាកល្បង
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី Jan 01, 2019ដើម្បី Dec 31, 2019. ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ Jan 01, 2019
709.947,00
ពេញសិទ្ធិ
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី Jan 01, 2019ដើម្បី Dec 31, 2019. ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះ Jan 01, 2019
730.002,00

ម៉ោង​ធ្វើការ

  • ចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ជាក់: 6.0 ។
  • ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ជាក់: 48 ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅ

ប័ណ្ណសារ

loading...
Loading...