ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី01-01-2015ដើម្បី31-12-2015

ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះគឺ: 14-08-2015
អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (រៀល (កម្ពុជា))

Garment and Shoe Industry

កម្រិតជំនាញ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
ហាត់ការ
120,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - ៣០; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) - ១២០០០០
សាកល្បង
492,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - 123 ; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) 492000
ពេញសិទ្ធិ
512,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - 128 ; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) - 512000
loading...
Loading...