ការងារសមរម្យ

ការងារសមរម្យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រាក់ខែ និងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានកំនត់នៅក្នុងកំរិតណា?
តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានគណនាផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វី?
តើអ្វីខ្លះជាសមាសធាតុប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា?
តើនរណាជាអ្នកចែងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងបទបញ្ញត្តិ?

ប្រាក់ខែតាមមុខរបរ

កម្មករសំណង់
អ្នករដ្ឋបាលសាធារណ
អ្នកបើកបរ
គ្រូបង្រៀន

loading...
Loading...