ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី01-02-2014ដើម្បី31-12-2014

Next revision is minimum wages is not yet announced by the Government.
ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះគឺ: 27-01-2015
អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (រៀល (កម្ពុជា))

Minimum Wage for the Garment and Shoe Industry in Cambodia

កម្រិតជំនាញ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
ហាត់ការ
120,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - ៣០; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) - ១២០០០០
សាកល្បង
380,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - ៩៥ ; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) ៣៨០០០០
ពេញសិទ្ធិ
400,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - ១០០ ; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) - ៤០០០០០
loading...
Loading...