ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាកម្ពុជា​ ៖ អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា

តើអ្នកមានសំណួរអ្វីអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងចិត្តដែររឺទេ? សូមពិនិត្យមើលទំព័រសំណួរដែរត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា។

 

 

សំនួរសួរញឹកញា
ប់ទាក់ទងនឹង
ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមា
តាមច្បាបក្នុងការអនុវត្តន៍
តើនៅប្រទេសកម្ពុជា មាននីតិកម្ម
ដោយឡែកមួយដែលនិយា
យអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាដែររឺទេ?
នៅប្រទេសកម្ពុជា
មិនមាននីតិកម្មដោយឡែ
កមួយដែលនិយា
យអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាទេ។ ច្បាប់ការងារទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមប
ទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧
។ ជំពូកទី៦ ផ្នែកទី១(ខ) មាត្រា
១០៤ដល់១០៩ និយា
យអំពីបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល ។
ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបា
នកំណត់ដោយសេចក្តីប្រកាសក្រសួង
ចំពោះឧស្សាហ
កម្មកាត់ដេរសម្លៀ
កបំពាក់តែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីតំណា
ងនិយោជកនិងតំណាងសហជីព
បានព្រមព្រៀងគ្នាតា
មរយៈគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារ (LAC) ។
ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចពិ
ភាក្សាត្រីភាគីនៅគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារ (LAC) ។
ក្រោយពីគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារ (LAC)
សម្រេចចំនួន
ទឹកប្រាក់នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
បន្ទាប់មកមិនយូរប៉ុន្មាន
ក្រសួងការងារចេញសេចក្តីប្រកាស
។ តាមច្បាប់ការងារ
គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ (LAC)
ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
និង ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រសួងការងារ
។ ដោយសារគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារ (LAC)
ពុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយ
ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមានៅប្រទេសកម្ពុជា
ទើបប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាទូ
ទាំងប្រទេសមិនធ្លាប់ត្រូវបានកំណត់ទេ
។ ច្បាប់ការងារតម្រូវឲ្យក្រសួង
ទទួលបន្ទុកវិស័យការងារចេញប្រកាស
(បទប្បញ្ញត្តិក្រសួងសម្រាប់កំណ
ត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ចំពោះ
ថ្នាក់តំបន់ វិស័យ ។ល។) ។
ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ក្រសួងពុំដែលបានចេញប្រកាសណាមួយទេ
គ្រាន់តែបានចេញសេចក្តីប្រកា
សស្តីអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ក្នុងឧស្សាហកម្មកា
តដេរសម្លៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណោះ ។
តើនៅប្រទេសកម្ពុជា មានប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បរមាមួយរឺច្រើ
នជាងនេះដែររឺទេ?
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាមានតែនៅក្នុងឧស្សហ
កម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ប៉ុណ្ណោះ
(នៅកម្រិតមុខរបរ ដូចជា ការងារហា
ត់ការ ការងារសាកល្បង និង
ការងារពេញសិទ្ធិ តែប៉ុណ្ណោះ) ។
ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យដទៃទៀត
ត្រូវបានបើកប្រាក់ឈ្នួលអោយ
តាមការយល់ឃើញរបស់និយោជក ដោយសារតែមិនមានប្រកាស
ស្តីអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាទូទាំងប្រទេស ។
តើនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវបានកំណ
ត់នៅកម្រិតណា ?
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសថ្មីបំផុតលេខ០
៤៦/១០ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ដែល
ចេញដោយក្រសួងការងារ និង បណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អត្រាប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវ
បានកំណត់សម្រាប់កម្មករនិយោ
ជិតពេញសិទ្ធិនិងសាកល្បងការងារគ្រប់រូប
ដែលនៅក្នុងឧស្សហកម្មកាត់ដេរស
ម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង ។ វាមិនមា
នលក្ខណៈខុសគ្នាតាមតំប
ន់/ខេត្តទេ ។ មាត្រាទី១០៧
(១) ក្នុងជំពូកទី ៦ (ខ) ចែងថា
ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាដែលត្រូវបានធានា
អាចមាន
លក្ខណៈខុសគ្នាទូទាំងតំបន់
។ ក៏ប៉ុន្តែតាមច្បាប់
ច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧មា
នវិសាលភា
ពទៅដល់ (អាចអនុវត្តន៍បាន)
សហគ្រាស រឺ គ្រឹះ
ស្ថានជំនួញ ។
កម្មករនិយោជិតហាត់ការ
សាកល្បការងារ
និង ពេញសិទ្ធិ
ក្នុងឧស្សាហកម្មកា
ត់ដេរសម្លៀកបំពាក់
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ
ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បរមាមិនមានលក្ខណៈ
ខុសគ្នាច្រើនទេ ។ អត្រាប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវបានកំណត់ចំពោះ
ឧស្សហកម្មកាត់ដេរតែប៉ុណ្ណោះ
ដែលរួមមាន សម្លៀកបំពាក់
វាយនភណ្ឌ និង ស្បែកជើង
។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាសម្រាប់ការងារហា
ត់ការត្រូវបានកំណ
ត់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧
ដោយសេចក្តីប្រកាសលេខ
០៦/០៧
ហើយមិនដែលត្រូវបា
នពិនិត្យឡើងវិញទេ ពីព្រោះនិយោ
ជកកម្រជួលកម្មករនិយោជិតហា
ត់ការណាស់ ។ លើសពីនេះ
ទៀត កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិ
ស័យដទៃទៀតត្រូវបានបើកប្រាក់
ឈ្នួលអោយ ផ្អែកតាមការ
យល់ឃើញរបស់និយោជក
ដោយសារតែមិនមាន
ប្រកាសស្តីអំពីប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាទូទាំងប្រទេស ។
តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានប្រកាស
តាមមូលដ្ឋានពេលវេលាបែបណា?
 ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រទេស
កម្ពុជាត្រូវបា
នប្រកាសតាមមូលដ្ឋានប្រចាំខែ
។ តាមសេចក្តីប្រកា
សថ្មីបំផុតរបស់ក្រសួង ការងារ និង
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (
លេខ០៤៩/១០) អត្រាប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាប្រចាំខែត្រូវបាន
កំណត់សម្រាប់កម្មករនិយោ
ជិតគ្រប់រូប (ពេញសិទ្ធិ សា
កល្បងការងារ រឺ ធ្វើការស៊ីបុង) ។ ចំពោះករណីកម្មករនិយោជិតធ្វើការ
ស៊ីបុងដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់
ពួកគេត្រូវបានគិតតាមផ
លិតភាពការងារ សេចក្តីប្រកាសនេះ
ចែងថា
ប្រសិនបើលទ្ធផលការងាររបស់កម្មករ
និយោជិតធ្វើការងារស៊ីបុង
ខ្ពស់ជាងអត្រាប្រា
ក់ឈ្នួលអប្បបរមា
(កំណត់សម្រាប់កម្មករ
និយោជិតពេញសិទ្ធិ) ពួកគេគួរតែទ
ទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមលទ្ធ
ផលការងាររបស់ពួកគេ ។
ក៏ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើវាទាបជា
ងអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
នោះពួកគេក៏ត្រូវតែទទួលបាន
នូវប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាថេរ ។
 តថភាពកើតឡើងស្របពេលគ្នា
ជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិនេះ ។
ក្នុងករណីប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាតាមមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ/សប្តាហ៍/ខែ តើចំនួនម៉ោងធ្វើការត្រូវបានគិតក្នុងពេលកំពុងកំ
ណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ដែររឺទេ ?
 ចំពោះករណីប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាតាមមូលដ្ឋានប្រចាំខែ
ចំនួនម៉ោងធ្វើការថេរ ។ ក៏ប៉ុន្តែ
ច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧ពុំចែង
ច្បាស់ត្រង់ចំនុចនេះទេ
តែកំណត់ចំនួនម៉ោងធ្វើការធម្មតា
៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ រឺ ៤៨ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍
(៦ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍) ។
 
តើនរណាខ្លះពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណ
ត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា?
ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អង្គការនិយោជក និង សហជីព ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
នៅប្រទេសកម្ពុជា
។ តាមមាត្រាទី ១០៧ (២) ជំពូកទី ៦ ផ្នែកទី ១ (ខ) ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានកំណត់ដោយប្រកា
សក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារ បន្ទាប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍ពីគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារដែលជាស្ថាប័នត្រីភាគី
(តាមច្បាប់ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចហើយ LAC ត្រូវផ្តល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការងារ អំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា) ។
តាមមាត្រាទី១០៧ (២) ជំពូកទី៦
ផ្នែកទី១ (ខ) ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវបានកំណ
ត់ដោយប្រកា
សក្រសួងទទួលបន្ទុ
កវិស័យការងារ បន្ទាប់ពីទទួលបាន
ទទួលអនុសាសន៍ពីគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារ ដែលជាស្ថា
ប័នត្រីភាគី (តាមច្បាប់
បន្ទាប់ពីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចហើយ
LAC ត្រូវផ្តល់អនុសាសន៍
ដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ
អំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ។
តាមមាត្រាទី ៣៥៧ គណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារត្រូវ
អនុវត្តន៍ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
អំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ហើយផ្តល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋម
ន្ត្រីក្រសួងការងារ ។
ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ស្ថាប័នេះពុំដែលបានធ្វើកា
រសិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាទេ ប៉ុន្តែបានធ្វើសេចក្តី
សម្រេចលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ពីព្រោះប្រធាន LAC ក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រ
សួងការងារផងដែរ ។ ជាទូទៅបំផុត
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានកំណ
ត់នៅក្នុងកិច្ចចរចាទ្វេភាគី
រវាងតំណាងនិយោជក និង
តំណាងសហជីព ក្រោមកិច្ចសម្រប
សម្រួលពីភាគីរដ្ឋាភិបាល ។
តើសេចក្តីសម្រេចលើការបង្កើនអត្រា
(ការងារកែប្រែ) នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរបៀបណា ?
សេចក្តីសម្រេចលើការបង្កើនអត្រាប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នា ដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាល
តំណាងនិយោជក និង តំណាងសហជីព ។
ក្នុងច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧ មាត្រាទី៣៥៧
(ជំពូកទី១៥៖
គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាការងារ) នេះ
គឺជាភារកិច្ចរបស់គណៈ
កម្មាធិការប្រឹក្សាការងារ
ដែលត្រូវរៀបចំផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីប្រាក់
ឈ្នួលអប្បបរមាដែលមានការធានា
។ ក្នុងករណីដែលនិយោជិក និង
សហជីពរកមិនឃើញសេចក្តី
សម្រេចរួមគ្នាក្នុងការចរចាទេ
ពួកគេត្រូវបានស្នើអោយបោះ
ឆ្នោតគាំទ្រសំណើរបស់រដ្ឋាភិ
បាលស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ដោយការដៃឡើង 
ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ការតម្លើងអត្រាប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាស្ថិតក្រោមការសម្រេចរួមគ្នា
ដោយតំណាងនិយោជក និង
តំណងសហជីព និង
មានការឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាល ។
តាមមាត្រាទី១០៧ (២) ជំពូកទី៦
ផ្នែកទី១ (ខ) ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រកាស
របស់ក្រសួងដែលទទួលបន្ទុកផ្នែ
កការងារ បន្ទាប់ពីទទួលបា
នអនុសាសន៍ពីគណៈ
កម្មាធិការប្រឹក្សាការងារ ដែលជាស្ថា
ប័នត្រីភាគី (តាមច្បាប់ គណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារត្រូវផ្តល់អ
នុសាសន៍អំពីប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាដល់ក្រសួងការងារ
បន្ទាប់ពីខ្លួនបានសិក្សាស្រា
វជ្រាវរួចហើយ ។ តាមមាត្រាទី៣៥៧
គណៈកម្មការប្រឹក្សាការ
ងារត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវ
អំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ហើយផ្តល់អនុសា
សន៍ដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ
។ ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ស្ថាប័នេះ
ពុំដែលបានធ្វើការសិក្សាជ្រាវណាមួយអំពីប្រា
ក់ឈ្នួលអប្បបរមាទេ ប៉ុន្តែបានសម្រេ
ចលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ស្របពេលដែលប្រធានគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ
ងការងារផងដែរ ។ ទោះ
បីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក្នុងការអនុវត្តន៍
ជាក់ស្តែង ជាទូទៅបំផុត
ការសម្រេចនេះកើតឡើងក្នុងកិច្ចចរចាទ្វេ
ភាគីរវាងតំណាងនិយោជក
និង តំណាងសហជីព ក្រោមការស
ម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាល ។
តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅប្រ
ទេសកម្ពុជាមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ ?
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានតែ
ធាតុផ្សំថេរប៉ុណ្ណោះ
។ នៅពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលត្រូវ
បានដាក់បទប្បញ្ញត្តិ
មានតែធាតុផ្សំថេរប៉ុណ្ណោះ
។ ក៏ប៉ុន្តែ សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង
ការងារ និង បណ្តុះបណ្តា
លវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨
(លេខ៣២/០៨) បានបញ្ជា
ក់អំពីធាតុផ្សំមួយបន្ថែមទៀត
គឺ ប្រាក់ទ្រទ្រង់ជីវភាព
(COLA) ប៉ុន្តែ ចាប់តាំងពីខែតុលា
ឆ្នាំ២០១០មក ប្រាក់នេះ
លែងជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាហើយ ។
កម្មករនិយោជិកអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាបូកនឹងធាតុផ្សំនៃ
ប្រាក់ឈ្នួល ដូចជា
ប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់
ប្រាក់អតីតភាពការងារ ប្រាក់ចំណីអាហារនៅ
ពេលពួកគេធ្វើការថែមម៉ោង ។ល។
 
តើធាតុផ្សំថេរនៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរ
មាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មម្តងៗ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ?
មិនមានរយៈពេលច្បាស់លា
ស់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្ប
ន្នកម្មលើធាតុផ្សំថេរនៃប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាទេ
។ ច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧
មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីរយៈ
ពេលសម្រាប់ការ
កែប្រែអត្រាប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាទេ ។ ច្បាប់នេះ
ចែងថា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
គួរត្រូវបានកែប្រែ (កែតម្រូវ) យូរៗម្តង ។
 ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាសម្រាប់ឧស្សាហក
ម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុ
ប្បន្នកម្មរៀងរាល់៣­៤ឆ្នាំម្តង ។
តើការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាត្រូវបានអនុ
វត្តន៍ដោយឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ ?
ការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាតាមតារាងប្រាក់ឈ្នួល តារាងសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
និង ស្តង់ដាររស់នៅសមរម្យ ។
តាមច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧
មាត្រាទី ១០៧ (៣) កត្តាកំណ
ត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារួមមាន ៖ ១) តម្រូវការរបស់កម្មករនិយោជិក និង
គ្រួសាររបស់ពួកគេដែលពា
ក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតទូទៅនៃ
ប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេស
(តារាងប្រាក់ឈ្នួល) ២)
ថ្លៃចំណាយក្នុងការរស់នៅ
(តារាងសន្ទស្សន៍ថ្លៃ
ទំនិញប្រើប្រាស់) ៣)
ជីវភាពប្រៀបធៀបនៃ
ក្រុមប្រជាជនដទៃទៀតក្នុងសង្គម
(ស្តង់ដាររស់នៅសមរម្យ) ។
ស្តង់ដារនេះដាក់បញ្ចូលទាំង
កត្តាសេដ្ឋកិច្ច ដូចជា
ភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច
ផលិតភាពការងារ និង
អត្ថប្រយោជន៍នៃការស
ម្រេចនិងរក្សាបាននូវក
ម្រិតខ្ពស់នៃចំនួនការងារ ។
 
តើខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេ
សស្ថិតនៅកម្រិតណា ?
(គិតជារូបិយប័ណ្ណជាតិ)
ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅប្រទេ
សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០០៩គឺ
៣,២៥៨រៀលក្នុងប្រ
ជាជនម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។ ២,
៧០៥រៀលនៅតំបន់ប្រជុំ
ជនផ្សេងៗ និង ២,
៤២៩រៀលក្នុងតំបន់ជនបទ
។ តួលេខនេះត្រូវបា
នកែសម្រួលទៅជាតម្លៃឆ្នាំ
២០០៩ដោយវិទ្យាស្ថាន CIDS
ដោយប្រើប្រាស់សន្ទស្សន៍
ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (CPI)
តួលេខខ្សែបន្ទាត់ភា
ពក្រីក្រដែលបានមកពីវិទ្យាស្ថា
នជាតិស្ថិតិ (NIS) ។
ដោយសារតែមិនមានទិន្នន័យបច្ចុប្បភា
ពស្តីពីខែ្សបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
យើងមានតែយកទិន្នន័យឆ្នាំ២
០០៩មកប្រើប្រាស់ ។ ក៏ប៉ុន្តែ
តាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
ក្នុងចំណោមប្រជាជនក្រីក្រ
ប្រជាជនមួយភាគធំបច្ចុប្បន្នស្ថិ
តនៅកែ្បរខ្សែរបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
ដោយបានបញ្ជាក់ថា គោលដៅនៃ
CMDG ក្នុងការកាត់បន្ថ
យកម្រិតទូទៅនៃភាពក្រីក្រ
និង កម្រិតនៃភាពក្រីក្រផ្នែកស្បៀ
ងអាហារ អោយចុះដល់ ២៥%
និង ១៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ និង ចុះ
ដល់១៩.៥% និង ១០% ក្នុងឆ្នាំ
២០១៥ នឹងសម្រេចទៅបាន
ប្រសិនបើវិធានការជាក់លា
ក់ត្រូវបានអនុវត្តន៍ ដោយផ្តើមចេញ
ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។
តើខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រត្រូវបាន
ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មម្តងៗ
ក្នុងរយៈប៉ុន្មាន ?
ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រត្រូវបា
នធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មរយៈ
ពេលលើសពីមួយឆ្នាំម្តង ។
 
តើខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រត្រូវបា
នធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មថ្មីបំផុត
នៅពេលណា ?
ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រត្រូវបា
នធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មថ្មីបំផុត
ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ (២៧.៥%) ។
 
តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាធៀបនឹ
ងខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
មានប៉ុន្មានភាគរយ ?
២៥១% (ផ្អែកលើខ្សែបន្ទា
ត់ភាពក្រីក្រក្នុង
រាជធានីភ្នំពេញ) ។
តាមតួលេខជាភាគរយ
អ្នកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមាហា
ក់បីដូចជាមានជីវភាពធូរធា
ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង
ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក
ទទួលបានប្រាក់
ឈ្នួលអប្បបរមា
ស្ថិតក្រោមឆ្ងាយពីចំណូ
លមធ្យមក្នុងបុគ្គលម្នាក់ ។
តើស្ថាប័នណាខ្លះដាក់បទប្បញ្ញត្តិ
លើការអនុវត្តន៍ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមា ?
 អធិការកិច្ចការងារ រឺ
ស្ថាប័នប្រហាក់ប្រហែល
ដាក់បទប្បញ្ញត្តិលើការអនុវត្ត
ន៍ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ។
តាមមាត្រាទី៣៤៤នៃច្បាប់ការងារ
បទប្បញ្ញត្តិកម្មនេះ
គឺជាភារកិច្ចរបស់អធិការកិច្ចការងារ ក្នុងការធានាការអនុវត្តន៍ច្បាប់ការងារទាំ
ងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ។
ក្នុងតថភាព ទាំងអធិការកិច្ចការងារ
និង សហជីព
ដាក់បទប្បញ្ញ
ត្តិលើការអនុវត្តន៍ប្រាក់ឈ្នួ
លអប្បបរមា ។
នៅពេលការអនុវត្តន៍មានការខ្វះខាត តើទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់អ្វីខ្លះ
ត្រូវបានអនុវត្តន៍ ?
ទាំងការដាក់ពិន័យនិង
ដាក់អោយជាប់ពន្ធធនាគារ
អាចត្រូវបានអនុវត្តន៍
ក្នុងករណីមិនមានការអនុវ
ត្តន៍ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ។
តាមមាត្រាទី៣៦៩ (ជំពូកទី១៦៖ ទោស)
នៃច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩៧
កំហុសដោយរំលោ
ភលើខចែងក្នុងមាត្រាទី១០៤ (ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានធានា) ត្រូវជាប់ទោសប្រាក់ឈ្នួ
លមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ
(ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា) ពី
៦១ទៅ៩០ថ្ងៃ រឺ
ជាប់ពន្ធធនាគារពី ៦ថ្ងៃទៅ១ខែ ។
 
តើការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានអ
នុវត្តន៍ញឹកញាប់ដែររឺទេ ?
មិនមានព័ត៌មានបង្ហាញថា
តើទណ្ឌកម្មត្រូវបានរឺមិនត្រូវ
បានអនុវត្តន៍ក្នុងស្ថា
នភាពជាក់ស្តេងទេ ។
 
តើតំណាងនិយោជកនិង/រឺតំណាង
សហជីពចូលរួមក្នុងដំណើរ
ការអនុវត្តន៍ដែររឺទេ?
មិនមានរបាយការណ៍
ចេញពីអធិការកិច្ចការងារទាក់ទ
ងនឹងការអនុវត្តន៍ទេ ។
 
តើកម្មករនិយោជិកអាចតវ៉ាទៅ
នរណារឺស្ថាប័នណា ប្រសិនបើពួ
កគេយល់ថា ពួកគេកំពុងទទួលបាន
ប្រាក់ឈ្នួលតិចជាង
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ?
 កម្មករនិយោជិកអាចតវ៉ា
ទៅនិយោជក/គណៈ
គ្រប់គ្រង/ខាងអ្នកម៉ៅការ
រឺ ខាងអធិការកិច្ចការងារ
។ ច្បាប់ការងារឆ្នាំ១
៩៩៧មិនចែងច្បាស់ទេថា
តើកម្មករនិយោជិកគួររា
យការណ៍ជូនស្ថា
ប័នណានិងនរណា
នៅពេលមានករណីមិនមាន
ការអនុវត្តន៍ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
។ ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះ
ចែងថាគណៈ
កម្មការប្រឹក្សាការងារសិក្សាអំពីបញ្ហា
ទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួល
ហើយក្នុងករណីមានវិវាទ
និយោជិកអាចព្យាយាមចរចា
រឺ សុំការចូលរូមពីភា
គីទីបីក្នុងការផ្សះផ្សា
រឺ អាចរាយការណ៍ទៅតុលា
ការការងារ (អធិការកិច្ចការងារ) ហើយក្នុងករណីមានវិវាទរួម បញ្ហាត្រូវបានបញ្ជូន
ទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ។
 ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែ
ងកម្មករនិយោជិកមាននិ
ន្នាការទៅសុំយោ
បល់និងជំនួយពីសហ
ជីពរបស់ពួកគេ ដើម្បីដោះ
ស្រាយបញ្ហា
ទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួល និង
ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ។ បច្ចុប្បន្ន
មិនមានការសិក្សាស្រា
វជ្រាវដើម្បីវា
យតម្លៃលើប្រសិទ្ធិ
ភាពនៃយោប
ល់និងជំនួយសហ
ជីពផ្តល់ជូ
នសមាជិករបស់ពួគគេទេ ។


 

 

ចុចត្រង់នេះដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្រងសំនួរប្រាក់ខែរបស់យើងខ្ញុំ!

 

loading...
Loading...