ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជា

ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករទៀងទាត់កែសម្រួលនៅខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤
លេខសំគាល់ ប្រភេទការងារ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) អត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល)
 
ហាត់ការ ៣០ ៤០០០ ១២០០០០
សាកល្បង ៩៥ ៤០០០ ៣៨០០០០
ពេញសិទ្ធិ ១០០ ៤០០០ ៤០០០០០

 

លេខសំគាល់ ប្រាក់រង្វាន់ និង អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ គិតជាដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ គិតជារៀល
ប្រាក់ការងារទៀងទាត់ ១០ ៤០០០ ១២០០០០
អតីតភាពការងារ ៤០០០ ៤០០០
ប្រាក់សំរាប់ការស្នាក់នៅ និង ធ្វើដំណើរ ៤០០០ ២៨០០០
ប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់កម្មករធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ៤០០០ ៨០០០

 

កំណត់សំគាល់:

 

១­មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ ៨០ដុល្លាត្រូវបានតំឡើង ២០ដុល្លា បន្ថែមលើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលមានស្រាប់ ដូចនេះប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបត្រូវបាន ១០០ ដុល្លាក្នុងមួយខែ។
២­កម្មករនិយោជិតដែលបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមមូលដ្ឋាននៃលទ្ធផលការងារក៏នឹងត្រូវបានធានាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា រឺ អ្វីច្រើនជាងនេះទៀត ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីផលិតភាពរបស់ពួកគេ (នេះគឺជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន) ។
៣­សិទ្វិអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត ដូចជា ប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់ និង ប្រាក់អតីតភាពការងារ រឺ ប្រាក់ផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានរក្សាទុកដដែល ។
៤­គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារគឺជាស្ថាប័នត្រីភាគីដែលមានតំណាងរដ្ឋាភិបាល១៤នាក់ សហជីព៧នាក់ និង និយោជក៧នាក់
លេខសំគាល់ ប្រាក់រង្វាន់ និង អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ គិតជាដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ គិតជារៀល
ប្រាក់ការងារទៀងទាត់ ១០ ៤០០០ ១២០០០០
អតីតភាពការងារ ៤០០០ ៤០០០
ប្រាក់សំរាប់ការស្នាក់នៅ និង ធ្វើដំណើរ ៤០០០ ២៨០០០
ប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់កម្មករធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ៤០០០ ៨០០០
loading...
Loading...