ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី01-02-2014ដើម្បី31-12-2014

ការកែប្រែបន្ទាប់គឺអំពី ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ដែលមិនទាន់ប្រកាសដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះគឺ: 27-01-2015
អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (KH Riel)

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ស្បែកជើងនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម័យប្រជុំខែកុម្ភៈ

កម្រិតជំនាញ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
ហាត់ការ
120,000.00
Monthly Minimum Wage (In USD) - 30 ; Exchange Rate - 4000 ; Total Minimum Wage per Month (in Riel) - 120000
សាកល្បង
380,000.00
Monthly Minimum Wage (In USD) - 95 ; Exchange Rate - 4000 ; Total Minimum Wages - 380000
ពេញសិទ្ធិ
400,000.00
Monthly Minimum Wage (In USD) - 100 ; Exchange Rate - 4000 ; Total Minimum Wage per Month (in Riel) - 400000
Cite this page: © WageIndicator 2018 - Km.Prake.org - ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា