ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី01-01-2017ដើម្បី31-12-2017

ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះគឺ: 28-12-2016
អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (KH Riel)

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

កម្រិតជំនាញ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
ហាត់ការ
120,000.00
Monthly Minimum Wage (In USD) - 30 ; Exchange Rate - 4000 ; Total Minimum Wage per Month (in Riel) - 120000
សាកល្បង
592,000.00
Monthly Minimum Wage (In USD) - 123 ; Exchange Rate - 4000 ; Total Minimum Wages - 492000
ពេញសិទ្ធិ
612,000.00
Monthly Minimum Wage (In USD) - 128 ; Exchange Rate - 4000 ; Total Minimum Wage per Month (in Riel) - 512000
Cite this page: © WageIndicator 2017 - Km.Prake.org - ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា